فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)


منشي جلسه ـ  دستور بعدي، «اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)» [1]  است. نظر مجمع مشورتي فقهي هم پيوست شده است.

آقاي مؤمن ـ در نظر مجمع مشورتي فقهي همان دو ايراد [كه به اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص) وارد كرده بودند، در اينجا هم] هست. [2]

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس سراغ دستور بعدي برويم.

منشي جلسه ـ  پس هر دو تا اساسنامه تأييد شد؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر. ما ايرادات مجمع را تأييد نميكنيم. خلاف شرع و قانون اساسي دانسته نشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله. اللهم صلّ علي محمد و آل محمد.

آقاي كدخدائي ـ عدم مغايرت تأييد شد.

آقاي مؤمن ـ من به اين ايرادات مجمع فقهي رأي ميدهم.

آقاي عليزاده ـ بله، حاجآقاي مؤمن رأي به مغايرت دارد. حاجآقاي شبزندهدار را نميدانم. خيلي خب، از اين اساسنامه هم رد شويم. خب دستور جلسات امروز تمام شد؟ اين هم نامهي آقاي چمران است كه جناب آقاي دكتر كدخدائي توضيح دادند و گفتيم كه موضوعش به ما ربطي ندارد. [3]  و  [4]

=======================================================================================

[1]. اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص) در تاريخ 21/‏3/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامهي شماره 34894/‏54317 مورخ 27/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 28/‏4/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1912/‏102/‏96 مورخ 28/‏4/‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. «دو ايراد مذكور در ماده (17) و (22) اساسنامه سابق* در اين اساسنامه نيز جاري است.»

* ايرادات مجمع مشورتي فقهي به اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص): «ماده 17: شركت به وسيله هيئت مديرهاي متشكل از سه يا پنج نفر ... .

بررسي: نظر بعضي از اعضا اين بود كه اطلاق اعتبار خصوص شرط وثاقت و امانت و عدم اعتبار شرط اسلام و ايمان خلاف شرع ميباشد. توضيح اينكه با توجه به ماده (21) اساسنامه خصوصاً بند (و) و (ز)، عدم وجود شرط اسلام و ايمان در هيئت مديره ممكن است منجر به جفا و ظلم در حق مسلمانان و مؤمنين گرديده و مسلماً پيشنهاد و آييننامهاي كه توسط شخص غير مسلمان و حتي غير مؤمن تدوين شود، داراي ايراد ميباشد.

ماده 22: هيئت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي ... .

بررسي: ايراد مذكور در ماده (17) در اين ماده نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در مورد هر دو اساسنامه، شماره 131/‏ف/‏96 مورخ  13/‏4/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/5ZFp1

[3]. اين موضوع به طور مفصل در بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در همين جلسه (28/‏4/‏1396) بحث و بررسي شده است.


[4]. نظر شماره 1912/‏102/‏96 مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34894 /‏54317 مورخ 27/‏3/‏1396، اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص) مصوب جلسه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران، در جلسه مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-