فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام مصوب 7‏/4‏/1394

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام» را بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 7‏/4‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 46468‏/52004 مورخ 14‏/4‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 7‏/5‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2128‏/102‏/94 مورخ 7‏/5‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 7‏/4‏/1394 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 7‏/5‏/1394 هيئت وزيران در جلسه 7‏/4‏/1394 به پيشنهاد شماره 100‏/20‏/17320‏/94 مورخ 10‏/3‏/1394 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-{1} تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام،{2} موضوع تصويب‌نامه شماره 107669‏/ت 50348ه‌ مورخ 16‏/9‏/1393 مي‌شود: ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يكهزار و ششصد و سي و هفت ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (1.637.668.000.000) ريال است كه به يك ميليون و ششصد و سي و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (1.637.668) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي‌ها و طرح‌هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ديدگاه مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30 /1/ 1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي ايلام مصوب 23/ 7/ 1393 هيئت وزيران (ابلاغي 16/ 9/ 1393): «ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يكهزار و پانصد و سي و يك ميليارد و هشتصد و سي و پنج ميليون (1.531.835.000.000) ريال است كه به يك ميليون و پانصد و سي و يكهزار و هشتصد و سي و پنج ‌(1.531.835) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي‌ها و طرح‌هاي غيرانتفاعي تأمين شده است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-