فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/100/5158

تاريخ: 1397/2/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 7970/‏343 مورخ 08/‏02/‏1397 و پيرو نامه شمارة 5123/‏102/‏97 مورخ 18/‏02/‏1397؛

طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)

قانون اساسي

مصوب جلسه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/‏02/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:

1- ماده 6، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2- در ماده 8، الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.

3- در ماده 9، عدم امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، مغاير اصل 170 قانون اساسي است.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-