فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5158/ 100 /97
تاريخ: 22 /2 /97
بسمه‌تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 7970/ 343 مورخ 08 /02 /1397 و پيرو نامه شمارۀ 5123/ 102 /97 مورخ 18 /02 /1397؛
طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
مصوب جلسه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19 /02 /1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ ماده 6، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 8، الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
3_ در ماده 9، عدم امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، مغاير اصل 170 قانون اساسي است.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-