فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 21238
تاريخ 6/ 2/ 1374
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/ 12/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 11861 مورخ 21/ 12/ 1373  شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور-مصوب 1373 - اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني
ماده1- سازمان بيمه خدمات درماني -كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود- به صورت شركت دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي شود و بر اساس مقررات اين اساسنامه، آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي و در موارد سكوت، قانون تجارت اداره مي شود.
ماده 2- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي  اداري مي باشد و مدت آن نامحدود است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-