فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظريه شوراي نگهبان
شماره: 2560/ 21 /77
تاريخ: 10/ 1/ 77
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 872/ه‍مورخ 15 /12 /73 و پيروهاي مربوطه تصويب‌نامه هيئت وزيران به شماره 14624/ت368ه‍مورخ 6/ 10/ 73
از نظر مغايرت با موازين شرعي در
جلسه رسمي مورخ دهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظريه فقهاي معظم شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1ـ تصويب‌نامه مذكور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 و منوط به رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات مذكور در آن قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جايز دانسته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2ـ مواد 6 و7 و 9 و 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 27
و 28 قانون فوق‌الذكر انتشار اوراق قرضه چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجويز نموده است خلاف موازين شرع شناخته شده و بدينوسيله به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابطال مواد مذكور اعلام مي‌گردد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-