فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 9 / 12/.1374
شماره: 37696/ 12331
شوراي محترم نگهبان
پيرونامه شماره 5567/ 12331 مورخ 17/ 11/ 1374 و بازگشت به نامه شماره 1545/ 21/ 74 مورخ 2611/ 1374 آن شورا و در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان كه ماده (44) آن بر اساس نامه يادشده اصلاح گرديده است، براي اقدام لازم ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-