فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 287
تاريخ: 74/3/17

بسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 3828ـق مورخ 74/2/18:
شوراي نگهبان بمنظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم بسئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه بشرح زير اعلام مي‌شود:
1ـ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه:
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست بصورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2ـ در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي‌كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-