فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10/44162/د
تاريخ: 1373/6/5
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
سلام عليكم‌
در اجراي اصل 98 و با توجه به اصول 141 و 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را در دو مورد زير اعلام فرماييد:
1ـ آيا اعطاي مسووليت رياست يا سرپرستي دانشكده‌هاي دانشگاههاي كشور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است يا اين قبيل سمت‌ها مشمول قسمت اخير اصل 141 قانون اساسي كه صراحت دارد سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است مي‌باشد؟
2ـ آيا قوانيني كه به صورت اجراي آزمايشي در كميسيونهاي داخلي مجلس تصويب مي‌شوند و براي مدت معين با تصويب مجلس به اجراء در مي‌آيند قابل تمديد و اجرا براي يك دوره يا مدت ديگر نيز مي‌باشد يا خير؟

علي‌اكبر ناطق نوري‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-