فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

1ـ سابقه موضوع
الف ـ بر اساس ماده (30) اصلاحي اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تصويب نامه شماره 7679/ ت19369هـ مورخ 31 /2/ 1379) سازمان، مجاز است بابت سهمي از ارزش ذاتي آب و راهبري و مديريت منابع آب كشور، درصدي از درآمدهاي شركت‌هاي آب منطقه‌اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخيص وزير نيرو (رياست مجمع) و در قالب بودجه سالانه و به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود دريافت نمايد. همچنين با توجه به امكانات فني و علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت سازمان، به ساير دستگاه‌هاو مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حق الزحمه ارائه نمايد.
ب ـ در اساسنامه جديد شركت مذكور (تصويب نامه شماره 2730/ ت28225هـ مورخ 20 /3/ 1382) مفاد ماده مذكور پيش بيني نشد، لذا با توجه به اينكه بر اساس ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد، مصوبه جديد از سوي دولت صادر شده است تا بر اساس آن، عملكرد شركت مذكور وجاهت قانوني پيدا كند.
2ـ اظهار نظر كارشناسي
 به موجب ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ از جمله دريافت‌هاي دولت، درآمد شركت‌هاي دولتي است كه به موجب قانون بايد در حساب‌هاي خزانه داري كل متمركز شود، لذا با عنايت به مفاد اصل (53) قانون اساسي كه كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه داري كل متمركز مي‌شود، عدم تصريح به موضوع مذكور (واريز به خزانه) مغايرت قانوني دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-