فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 3900/ 21 /77
تاريخ : 18/ 9 /77

رياست محترم قوه قضائيه
حضرت آيت الله يزدي دامت بركاته

با سلام 
پيرو نامه شماره 3215/ 21/ 77 مورخ 21 /5 /77 اين شورا لازم است تذكر دهيم كه: «خلاف شرع دانستن تبصره 3 الحاقي مزبور، بنابراين استظهار بوده كه توقيف نصف منزل مسكوني مقدمه فروش آن و مصرف ثمن در تأمين مهريه است وگرنه اگر تصريح شود كه اين توقيف مقدمه فروش فوق­الذكر نيست و تنها مانع بي­اعتنايي به پرداخت مهر همسر مي­باشد اشكال شرعي برطرف خواهد شد.»
									   دبير شوراي نگهبان	
								   		احمد جنتي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-