فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5578
تاريخ: 1365/2/16
بسم الله الرحمن الرحيم
شورايعالي انقلاب فرهنگي‌
عطف به نامه شماره 5750/دش مورخ 1364/12/1:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اظهار ميگردد:
"با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نميشود، چنانچه تاسيس مدارس و آموزشگاههاي ملي در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع ميگردد، و چنانچه با تاسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود".%

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-