فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 22996/ت12331هـ	شماره انتشار : 14936 	
تاريخ ابلاغ: 13/ 03/ 1375	تاريخ روزنامه رسمي : 27/ 03/ 1375	

هيات وزيران در جلسه مورخ 8/ 11/ 1374بنا به پيشنهاد شماره 51690 مورخ 23/ 12/ 1371 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان - مصوب 1371 - اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان
مصوب 08/ 11/ 1374

فصل اول - نام ، موضوع ، مركز اصلي و مدت شركت

ماده 1 - نام شركت عبارت است از « شركت كشتيراني ايران و پاكستان ( سهامي خاص ) » كه بر طبق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب سال1374 - ، مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود .

ماده 2 - موضوع شركت عبارت است از: 
1 - ايجاد و اداره خدمات كشتيراني مؤثر و مستمر در زمينه حمل و نقل دريايي، اعم از مسافر و بار (‌به جز كالاهاي يخچالي) كه هيات مديره لازم و مقتضي‌ بداند، در مسيرهاي ايران، پاكستان و ساير بندرهاي دنيا. 
2 - خريد، فروش، مبادله، اجاره، استجاره، تحصيل، نگهداري و بهره‌برداري از انواع ماشين‌آلات، موتور، لوازم و اثاثيه كشتي و ديگر وسايل نقليه دريايي. 
3 - قبول و اعطاي نمايندگي حمل و نقل دريايي يا زميني مرتبط با موضوع شركت. 
4 - آموزش دريانوردان و افسران در زمينه مشاغل دريايي و زميني به منظور نيل به اهداف بازرگاني. 
5 - انجام هرگونه سرمايه‌گذاري، همچنين انجام هر نوع عمليات قانوني كه جهت انجام مقاصد موضوع بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده لازم و مفيد ‌تشخيص داده شود.

ماده 3 - كليه كشتيهاي بايد در جمهوري اسلامي ايران به ثبت برسند و پرچم جمهوري اسلامي ايران روي آنها در اهتزاز باشد .

ماده 4 - كاركنان كشتيها به صورت مساوي از افراد ايراني و پاكستاني و در موارد استثنا با موافقت دو طرف به خدمت در مي آيند .

ماده 5 - مركز اصلي شركت در تهران است و مي توان بنا به تصميم هيات مديره آن را به هر محل ديگري در ايران انتقال داد .

تبصره - شركت مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني، شعب و نمايندگيهايي در داخل و خارج از كشور تأسيس كند.

ماده 6 - شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .

فصل دوم - سرمايه ، سهام و شرايط انتقال سهام

ماده 7 - سرمايه شركت عبارت است از نهصد ميليون ( 900/000/000) ريال كه به نود هزار ( 90/000 ) سهم ده هزار ( 10/000) ريالي تقسيم مي شود و پنجاه و يك درصد ( 51% ) آن متعلق به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و چهل و نه درصد ( 49% ) آن متعلق به شركت كشتيراني ملي پاكستان است .

تبصره - تمامي مبلغ اسمي سهام طرفهاي ايراني و پاكستاني به صورت نقدي پرداخت شده است .

ماده 8 - شركت به هيچ وجه مجاز نيست سهام بي نام منتشر يا سهام با نام موجود را به سهام بي نام تبديل كند .

ماده 9 - سرمايه شركت را مي توان در هر موقع بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده افزايش داد . مجمع ياد شده هنگام اخذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه ، مقدار افزايش و مبلغي را كه بايد حين پذيره نويسي پرداخت شود ، همچنين شرايط و مقررات پرداخت و مدتي كه ظرف آن بقيه مبلغ تعهد شده از طرف هيات مديره مطالبه مي شود را تعيين مي كند . در هنگام پذيره نويسي سهام جديد ، سهامداران موجود از شرايط يكسان برخوردار هستند . طرفهاي ايراني و پاكستاني حداقل تا ( 60 ) روز از تاريخ دريافت آگهي پذيره نويسي شركت و به نسبت مقدار سهامي كه دارند مي توانند سهام جديد خريداري كنند .

ماده 10 - اوراق سهام براي هر سهم به طور انفرادي يا براي تعداد بيشتري از سهام به صورت ورقه دسته جمعي صادر مي شود . كليه اوراق سهام بايد به امضاي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت برسد و داراي مهر شركت باشد .

فصل سوم - اركان شركت

ماده 11 - اركان شركت عبارت است از : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - بازرس ( حسابرس )

1 - مجمع عمومي

ماده 12 - مجمع عمومي شركت با حضور سهامداران يا نمايندگان آنها تشكيل مي شود . 
جلسات مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده در مركز اصلي شركت برگزار مي شود .

ماده 13 - مجمع عمومي عادي سالانه يكصد و بيست روز پس از پايان هر سال مالي شركت تشكيل مي شود . 
چنانچه هيات مديره در موعد مقرر اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نكند ، بازرس ( حسابرس ) شركت موظف است نسبت به دعوت از مجمع عمومي سالانه اقدام كند . 
مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده را مي توان در هر تاريخ بر حسب پيشنهاد رئيس هيات مديره با مديرعامل به هيات مديره يا بنا به تقاضاي بازرس ( حسابرس ) شركت يا دارندگان حداقل بيست درصد ( 20% ) از سهام شركت تشكيل داد . 
هيات مديره موظف است ظرف چهل روز با رعايت تشريفات مقرر در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - مجمع عمومي را تشكيل دهد ، در غير اين صورت صاحبان سهام مي توانند از بازرس ( حسابرس ) شركت درخواست دعوت از مجمع عمومي كنند . چنانچه بازرس ( حسابرس ) شركت نسبت به دعوت از مجمع عمومي اقدام نكند ، صاحبان سهام مي توانند با رعايت كليه تشريفات مربوط ، رأساً از اعضاي مجمع عمومي دعوت كنند . 
در آگهي دعوت مجمع عمومي كه از طرف سهامداران ابلاغ مي شود اين موضوع كه درخواست آنها از طرف هيات مديره و بازرس ( حسابرس ) ترتيب اثر داده نشده است ، قيد مي شود .

ماده 14 - دعوتنامه كليه مجامع عمومي در روزنامه اي كه هر سال از طرف مجمع عمومي عادي تعيين مي شود ، منتشر مي شود .

تبصره 1 - فاصله تاريخ انتشار دعوتنامه مجمع عمومي تا تاريخ تشكيل جلسه ، حداقل ده روز و حداكثر چهل روز است . دستور جلسه ، تاريخ ، ساعت تشكيل و آدرس كامل محل تشكيل جلسه به طور مشخص در دعوتنامه قيد مي شود .

تبصره 2 - دعوتنامه كليه جلسات مجمع عمومي بايد حداقل سي روز قبل از تشكيل ، از طريق پست سفارشي هوايي براي سهامداران فرستاده و به وسيله تلگراف تاييد شود .

تبصره 3 - در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند ، انتشار آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست .

ماده 15 - اولين جلسات مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده به رياست مسن ترين عضو مجمع عمومي شروع و اداره مي شود . مجمع در حضور صاحبان سهام - اصالتاً يا وكالتاً - تعداد سهام آنها را به منظور حصول اطمينان از وجود حد نصاب لازم مورد رسيدگي قرار مي دهد و از بين صاحبان سهام يا نمايندگان آنها دو نفر ناظر و يك نفر منشي - كه صاحب سهم بودن او اجباري نيست - را انتخاب مي كند . رئيس مجمع ، دو نفر ناظر و منشي ، جمعاً هيات رئيسه مجمع را تشكيل مي دهند و اداره مجمع را به عهده دارند .

ماده 16 - با حضور بيش از پنجاه درصد ( 50% ) صاحبان سهام هر يك از طرفين شركت كه داراي حق رأي هستند - اصالتاً يا وكالتاً - حد نصاب لازم جهت رسميت مجامع عمومي عادي به دست مي آيد و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مزبور حاصل نشود ، با رعايت مفاد تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 14 ) اين اساسنامه ، براي بار دوم از مجمع عمومي دعوت به عمل مي آيد . مجمع عمومي عادي دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام طرفين كه داراي حق رأي هستند تشكيل مي شود ، مشروط بر آنكه در دعوتنامه دوم به دست نيامدن حد نصاب لازم در جلسه اول ذكر شده باشد . 
در مجامع عمومي كليه تصميمها به استثناي انتخاب مديران و بازرسان كه تابع مفاد ماده ( 88 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - است ، با آراي مثبت نصف به علاوه يك حاضران در جلسه رسمي - اصالتاً يا وكالتاً - معتبر است .

ماده 17 - حد نصاب لازم به رسميت مجامع عمومي فوق العاده با حضور بيش از پنجاه درصد ( 50% ) صاحبان سهام هر يك از طرفين كه داراي حق رأي هستند - اصالتاً يا وكالتاً - به دست مي آيد و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مزبور حاصل نشود ، با رعايت تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 14 ) اين اساسنامه ، براي بار دوم دعوت به عمل مي آيد ، مشروط بر اينكه در دعوتنامه دوم به دست نيامدن حد نصاب لازم در جلسه اول ذكر شده باشد . 
در مجمع عمومي فوق العاده دوم حضور حداقل يك سوم صاحبان سهام هر يك از طرفين كه داراي حق رأي هستند - اصالتاً يا وكالتاً - لازم است . 
تصميمات مجامع فوق العاده در صورتي معتبر است كه با دو سوم آراي طرفين شركت كننده اتخاذ شده باشد .

ماده 18 - تصميمات مجامع عمومي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - اتخاذ شده باشد ، در مورد كليه صاحبان سهام حتي سهامداراني كه در جلسه حضور نداشته يا نسبت به تصميمات مجمع رأي منفي داده باشند معتبر و غير قابل اعتراض است .

ماده 19 - چنانچه مجمع عمومي نتواند در مورد كليه مطالب دستورجلسه اتخاذ تصميم نمايد ، جلسه به تاريخي كه حداكثر از دو هفته بعد تجاوز نمي كند ، موكول مي شود . جلسه اي كه به اين ترتيب تشكيل مي شود نياز به انتشار آگهي مجدد ندارد و تصميمات آن در صورتي كه حد نصاب مقرر جهت تشكيل مجمع قبلي به دست آمده باشد ، معتبر است .

ماده 20 - صورتجلسه حاوي كليه مذاكرات و تصميمات گرفته شده در هر يك از مجامع عمومي در دو نسخه توسط منشي جلسه تنظيم و به امضاي هيات رئيسه مجمع مي رسد . يك نسخه از صورتجلسه در مركز اصلي شركت نگهداري مي شود و نسخه ديگر توسط هيات رييسه مجمع جهت اجراي تصميمات و در صورت الزام قانوني براي ثبت آن در مراجع ذي صلاح ، به هيات مديره تسليم مي شود .

ماده 21 - مجمع عمومي عادي ، صلاحيت رسيدگي به كليه مطالب مربوط به شركت ، به جز موضوعاتي كه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق العاده - موضوع ماده ( 22 ) اين اساسنامه - است را دارد .

ماده 22 - اختيارات مجامع عمومي فوق‌العاده شامل اخذ تصميم نسبت به تغيير و اصلاح اساسنامه، افزايش يا كاهش سرمايه، انحلال، ادغام، تصفيه، تبديل و ‌تغيير وضع حقوقي، تنوع دادن به فعاليت شركت و هر اقدام ديگري كه به موجب مفاد اين اساسنامه و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب1347 - مستلزم تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده است، مي‌شود.

ماده 23 - موضوعاتي كه در دستور جلسه مجامع عمومي عادي يا فوق العاده قيد نشده ، قابل طرح در مجمع نيست ، مگر اينكه صد درصد ( 100% ) صاحبان سهام - اصالتاً يا وكالتاً - حاضر باشند و به اتفاق آرا نسبت به تغيير دستور جلسه تصميم بگيرند .

2 - هيات مديره

ماده 24 - هيات مديره شركت - كه شركت را اداره مي كند - مركب از سه عضو از طرف ايراني و سه عضو از طرف پاكستاني است كه براي مدت دو سال توسط مجمع عمومي عادي به شرح مندرج در ماده ( 88 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - انتخاب مي شوند .

تبصره - انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره مجاز است .

ماده 25 - پرداخت حقوق، دستمزد، پاداش، حق‌الزحمه، وام يا اعتبار به صورت يكجا يا به دفعات، موكول به تصويب مجمع عمومي عادي است و بر طبق‌ مفاد ماده (134) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - انجام مي‌شود.

ماده 26 - هيات مديره ، نماينده قانوني شركت است و به جز مواردي كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - اختيارات آن محدود شده است ، بدون محدوديت مجاز به انجام كليه موارد زير است : 
1 - انجام كليه امور اداري . 
2 - انجام تشريفات قانوني . 
3 - حفظ اموال و تنظيم صورت دارايي . 
4 - تهيه بودجه و تعيين دستمزدها . 
5 - بررسي حسابها و پيشنهاد در مورد سود سالانه قابل تقسيم . 
6 - تهيه مقررات داخلي و خارجي . 
7 - اجراي تصميمات مجامع عمومي . 
8 - اداي ديون و وصل مطالبات . 
9 - تأسيس شعب ، اعطا و قبول نمايندگي . 
10 - انتصاب و استخدام متخصصان ، كارمندان و كارگران . 
11 - بستن هرگونه قرارداد با شركتها ، بانكها ، ادارات دولتي ، مؤسسات خصوصي و اشخاص حقيقي يا حقوقي . 
12 - خريد ، فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول ، ماشين آلات ، لوازم و كليه كالاهاي مورد نياز شركت ، همچنين انجام معاملات به نام و به حساب شركت . 
13 - گرفتن وام با رهن گذاردن دارايي شركت يا بدون آن . 
14 - تحصيل اعتبار . 
15 - اعطاي وام . 
16 - افتتاح حسابهاي جاري و ثابت . 
17 - صدور ، ظهرنويسي و پرداخت حواله ها ، چكها ، براتها ، سفته ها و اسناد ديگر و تنزيل آنها . 
18 - طرح دعوي از طرف شركت به عنوان مدعي و دفاع از منافع شركت به عنوان مدعي عليه در كليه مراحل دادرسي ، با كليه اختيارات بر اساس مقررات مربوط براي مراجعه به دادگاههاي صالح . 
19 - انتخاب داوران يا كارشناسان ، ادعاي جعل ، تعيين وكلا و تفويض حق توكيل غير و اختيارات ضروري به آنان و عزل آنان و حل و فصل كليه دعاوي از طريق سازش يا داوري با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

تبصره 1 - هيات مديره در اجراي بهينه وظايف خود ، كليه اختيارات لازم به استثناي آنچه به حكم قانون و مواد اين اساسنامه به مجامع عمومي واگذار شده است را دارد .

تبصره 2 - هيات مديره مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات ياد شده براي اداره امور شركت را به يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي تفويض كند .

ماده 27 - پس از انقضاي دوره تصدي هيات مديره و تا انجام تشريفات مربوط به انتخاب مديران جديد ، اعضاي سابق هيات مديره همچنان وظايف خود را انجام مي دهند . هيات مديره ، رئيس و نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل را از بين اعضا با اكثريت آرا انتخاب مي كند . 
اولين رئيس هيات مديره از بين سهامداران ايراني انتخاب مي شود و اولين نايب رئيس هيات مديره و اولين مديرعامل از بين سهامداران پاكستاني انتخاب مي شوند . مدت ماموريت اولين رئيس هيات مديره ، اولين نايب رئيس و اولين مديرعامل را مي تواند به اتفاق آراي اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال ديگر تجديد نمود ، مگر اينكه هيات مديره به اتفاق آرا تصميم ديگري اتخاذ كند . براي دوره هاي دو ساله بعدي متناوباً رئيس هيات مديره از يك طرف و نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل از طرف ديگر به ترتيب از سهامداران طرف پاكستاني و ايراني انتخاب مي شوند .

تبصره - در هيچ دوره اي نبايد رئيس هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل جزو سهامداران يك طرف باشند .

ماده 28 - اداره امور روزمره شركت تحت راهنمايي ، نظارت و كنترل هيات مديره ، بر عهده مديرعامل است .

ماده 29 - هيات مديره بر حسب لزوم و حداقل هر شش ماه يك بار تشكيل جلسه مي دهد . رئيس هيات مديره يا مديرعامل يا ( سه ) نفر از اعضاي هيات مديره متفقاً مي توانند در هر موقع با ارسال دعوتنامه كه بيست روز قبل از تاريخ جلسه ارسال مي شود ، نسبت به دعوت هيات مديره اقدام كنند . 

تبصره 1 - جلسات هيات مديره با حضور حداقل پنج عوض از شش عضو هيات مديره - اصالتاً يا وكالتاً - رسميت مي يابد .

تبصره 2 - تصميمات هيات مديره فقط به اتفاق آراي كليه اعضاي حاضر در جلسه - اصالتاً يا وكالتاً - معتبر است .

ماده 30 - هر يك از اعضاي هيات مديره مي تواند حق رأي خود را به وسيله وكالتنامه رسمي به عضو ديگر هيات مديره و در صورت تصويب هيات مديره به شخص ديگري تفويض كند . همچنين هر عضو هيات مديره مي تواند در عين حال نمايندگي چند عضو غايب را دارا باشد ، ليكن هيچ فردي خارج از اعضاي هيات مديره نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را در جلسات هيات مديره داشته باشد .

ماده 31 - هر عضو هيات مديره بايد در دوره تصدي خود ده ( 10 ) سهم به عنوان وثيقه بابت خساراتي كه ممكن است در نتيجه قصور در فعاليتهاي اداري هيات مديره يا هر كدام از اعضاي آن به شركت وارد آيد ، نزد شركت به وديعه گذارد . چنانچه فردي هنگام انتخاب داراي ده ( 10 ) سهم نباشد ، حائز شرايط لازم جهت تصدي اين پست نخواهد بود ، مگر آنكه ظرف سي ( 30 ) روز از تاريخ انتخاب ، ده ( 10 ) سهم به وي واگذار شود . چنانچه خسارات وارده ناشي از اعمال مشترك هيات مديره باشد از محل سهام كليه اعضاي هيات مديره جبران مي شود ، ليكن خسارتي كه ناشي از عمل يك يا چند عضو باشد ، از سهام وثيقه عضو يا اعضايي كه سبب بروز خسارت شده اند ، جبران مي شود . 
اعضايي كه مخالفت خود را عليه تصميمي كه منجر به خسارت شده است صريحاً اعلام كرده باشند از مسؤوليت مبرا هستند ، مشروط بر اينكه مخالف آنها در صورتجلسه هيات مديره قيد شده باشد . وديعه سهام مزبور نزد شركت به عنوان وثيقه ، مانع پرداخت سود سهام به صاحبان آن نخواهد بود .

ماده 32 - كليه اوراق ، اسناد ، چكها ، حواله ها ، سفته ها ، قراردادها و ساير اسنادي كه براي شركت ايجاد تعهد كند بايد توسط شخص يا اشخاصي كه از طرف هيات مديره براي اين منظور انتخاب مي شوند و در حدود اختياراتي كه به آنها تفويض مي شود يا توسط نمايندگان آنها امضا شود .

3 - بازرس ( حسابرس )

ماده 33 - سازمان حسابرسي ، بازرس ( حسابرس ) شركت است . اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجراي وظايف خود ، نبايد مانع جريان عادي امور شركت باشد .

ماده 34 - بازرس ( حسابرس ) شركت موظف است گزارش مربوط به ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان شركت را همراه با گزارشي از وضع عمومي شركت حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه ، طبق ماده ( 148 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - به هيات مديره تسليم كند . 
هيات مديره گزارش بازرس را همراه با گزارش هيات مديره تسليم مجمع عمومي سالانه مي كند .

ماده 35 - بازرس ( حسابرس ) مي تواند در كليه مواقع اموال و دارايي و ديون شركت را مورد بازرسي قرار دهد و مديران مكلفند كليه وسايل و تسهيلاتي را كه براي انجام وظايف بازرس لازم است ، فراهم كنند .

ماده 36 - در صورت بروز موارد مندرج در ماده ( 13 ) اين اساسنامه بازرس مي تواند به طور مستقيم از مجمع عمومي دعوت به عمل آورد و مراتب را به اطلاع هيات مديره برساند . در اين صورت دستور جلسه بايد در دعوتنامه قيد شود .

فصل چهارم - سال مالي ، حساب سالانه و سود سهام

ماده 37 - سال مالي شركت به استثناي سال اول كه از تاريخ ثبت شركت شروع و در پايان اسفند ماه همان سال ( 20 مارس ) پايان مي يابد ، از اول فروردين ماه ( 21 مارس ) هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال ( 20 مارس ) سال بعد خاتمه مي يابد .

ماده 38 - گزارش سالانه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از پايان سال مالي و حداكثر تا پايان خرداد ماه ، قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه توسط هيات مديره تهيه و تسليم بازرسان مي شود . مدارك مذكور همراه با گزارش بازرسان پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي صاحبان سهام در مركز اصلي شركت ، ارايه مي شود .

ماده 39 - ترازنامه سالانه و حساب سود و زيان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط و عرف معمول حسابداري تهيه و تنظيم مي شود .

ماده 40 - هيات مديره تا وقتي كه اندوخته قانوني معادل ده درصد (10%) سرمايه شركت شود، بايد پنج درصد (5%) از سود خالص سالانه شركت را به عنوان ‌اندوخته قانوني شركت تخصيص دهد. پس از آن تخصيص پنج درصد (5%) مزبور به حساب اندوخته قانوني منوط به تصميم مجمع عمومي عادي ساليانه است.‌چنانچه سرمايه شركت افزايش يابد تخصيص پنج درصد (5%) از سود خالص به حساب اندوخته قانوني ادامه مي‌يابد تا اندوخته قانوني معادل ده درصد (10%)‌ ميزان افزايش سرمايه شود.

ماده 41 - پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي ، سودي كه قابل تقسيم اعلام شده است در هر موقع و به هر مبلغ و به هر شكل كه هيات مديره طبق ماده ( 240 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - تعيين مي كند ، به صاحبان سهام پرداخت مي شود و هيچ گونه بهره به سود پرداخت نشده تعلق نمي گيرد . 
وجوه قابل پرداخت بابت سود سهام به نسبت تعداد سهام هر يك از صاحبان سهام توزيع مي شود . 
سودي كه ظرف ده سال از تاريخ اعلام پرداخت آن ، از طرف صاحبان سهام مطالبه نشود ، به شركت تعلق مي گيرد .

فصل پنجم - انحلال و تصفيه شركت

ماده 42 - در صورتي كه در اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود يا ساير موجبات يا جهات قانوني ديگر ايجاب كند ، هيات مديره از مجمع عمومي فوق العاده دعوت به عمل مي آورد تا نسبت به انحلال يا ادامه كار شركت اتخاذ تصميم و از آن طريق پيشنهاد لازم را به مراجع ذي صلاح ارايه كند .

ماده 43 - ظرف مدت تصفيه ، مديران تصفيه در پايان هر سال و با رعايت مفاد اين اساسنامه از مجمع عمومي دعوت مي كنند تا كليه اقدامات را در مورد تمام امور به جاي هيات مديره انجام دهند . مديران تصفيه صورت اموال منقول و غير منقول شركت به انضمام ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش مديران تصفيه را با ذكر اقدامات انجام شده تقديم مجمع عمومي مي كنند . مجمع عمومي بايد حسابها را تصديق كند و در پايان تصفيه ، به مديران تصفيه ، مفاصا حساب بدهد . در دوران انحلال شركت ، مديران تصفيه براي پرداخت قرضها و تعهدات شركت مي توانند نسبت به موجودي و دارايي شركت تصميم بگيرند ، سپس باقيمانده دارايي و موجودي شركت بين سهامداران طرفين ايراني و پاكستاني به نسبت سهام آنان تقسيم مي شود .

ماده 44 - كليه اسناد ، گزارشها ، صورتجلسات ، دفاتر حسابداري ، مكاتبات ، دستورالعملهاي جلسات و غيره به زبان فارسي تهيه مي شود .

ماده 45 - مواردي كه در اين اساسنامه تصريح نشده است، مطابق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - و در صورت نبودن‌ صراحت قانوني مطابق عرف تجاري عمل مي‌شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 0476/ 21/ 75 مورخ 1/ 3/ 1375 شوراي محترم نگهبان مورد تاييد شوراي ياد شده قرار گرفته است .

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-