فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 160/13701

تاريخ: 1398/2/25

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه معافيت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي ثبتي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 24/‏2/‏1398 مجلس عيناً بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه معافيت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي ثبتي

مادهواحده- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.

تبصره 1- معافيت موضوع اين قانون شامل هزينههاي كارشناسي، نقشهبرداري، استعلامها و حقالتحرير نميشود.

تبصره 2- انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي مشمول حكم اين قانون نميشود.

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-