فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 73902	شماره انتشار : 21120	
تاريخ ابلاغ: 19 /06 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 21 /06 /1396	

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
مصوب 31 /05 /1396

ماده واحده - تهيه ، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله ، پايان نامه ، مقاله ، طرح پژوهشي ، كتاب ، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبط شده پژوهشي – علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل – با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود ، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير مي باشند :

1 – ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است .

2 – درصورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب و مديران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد ( 20 ) ، ( 21 ) و ( 22 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي گردد .

تبصره 1 – معاونت در جرائم موضوع بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) مستوجب حداقل مجازات مقرر مي باشد .

تبصره 2 – در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه ( شامل مؤسسه ، شركت يا هر نوع ديگر ) اعم از ثبت شده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد ، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم مي شوند .

تبصره 3 – محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره ( 2 ) به درخواست يكي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و يا دستور مراجع قضائي حسب مورد مهر و موم ( پلمب ) يا متوقف مي شود .

تبصره 4 – بازرسان وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 پس از فراگيري مهارت هاي لازم ، عندالاقتضاء مي توانند به عنوان ضابط خاص محصوب شوند .

تبصره 5 – ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي – علمي و هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي ، تايپ ، كمك به گردآوري داده ها ، ترجمه ، تكثير و ويراستاري اثر ، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست .

تبصره 6 – درصورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي هيأت علمي ، دانشجويان ، كاركنان اداري و طلاب ، ضمن سلب هرگونه امتياز مادي و يا معنوي مترتب بر آن و ملغي الاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي ، پايه ، مرتبه علمي ، رتبه و يا عناوين مشابه علمي ، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيأتهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي ، هيأتهاي رسيدگي به نخلفات اداري ، كميته هاي انضباطي دانشجويان و يا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازات هاي زير محكوم مي شوند :

الف – هيأت علمي به يكي از مجازات هاي رديف ( 7 ) تا ( 11 ) ماده ( 8 ) قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 22 /12 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب – دانشجو به يكي از مجازات هاي رديف ( ب – 1 ) تا ( ب – 5 ) ماده ( 7 ) آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 358 مورخ 16 /4 /1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ – كاركنان اداري به يكي از مجازات هاي رديف ( د ) تا ( ك ) ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ت – طلاب ؛ براساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت

تبصره 7 – وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند :

1 – ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذي ربط و اصلاح سرفصل برنامه هاي درسي و برگزاري كارگاههاي آموزشي

2 – الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي

3 – اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پايان نامه و رساله يا مدرك تحصيلي درصورت احراز جرم موضوع اين قانون باتوجه به ميزان تخلف

4 – اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيأت علمي ، اخراج ، لغو قرارداد درصورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي باتوجه به ميزان تخلف

تبصره 8 – ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي مكلفند درصورت احراز جرم موضوع اين قانون توسط كاركنان خود به منظور استفاده از مزايا شغلي ، مجازات انتظامي مقرر در بند ( د ) ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند .

تبصره 9 – حوزه هاي علميه و همچنين دانشگاهها ، پژوهشگاهها ، مؤسسه هاي آموزش عالي ، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي و كاربردي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، جهاد دانشگاهي ، مؤسسه هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي ، مؤسسه هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس ، پيشنهادها ( پروپوزال ها ) ، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه بندي هستند در سامانه هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ( ايرانداك ) ثبت و تأييد كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند . ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما ، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است .

تبصره 10 – آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8 /6 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-