فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1258
تاريخ: 1368/8/15
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل نود و هفتم قانون اساسي در رابطه با مفهوم فوري بودن لوايح و طرحها ارسال ميگردد، عنايت ميفرمائيد كه با توجه به تفسير مزبور طرحها و لوايح يك فوريتي كه صرفاً رسيدگي خارج از نوبت و يك شوري بودن را طبق تعريف ماده 116 و 119 آئين‌نامه داخلي مجلس اقتضاء دارد از شمول فوري بودن مذكور در اصل 97 خارج است، بنابراين پيشنهاد ميشود ماده 86 آئين‌نامه داخلي مجلس اصلاح يا به عدم شمول حكم آن نسبت به لوايح و طرحهاي يك فوريتي تفسير گردد.%
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
حسين مهرپور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-