فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 96/102/3392

شماره: 1396/9/9

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 75296/‏241 مورخ 07/‏09/‏1396 و پيرو نامه شمارة 2544/‏102/‏96 مورخ 22/‏06/‏1396؛

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 08/‏09/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- در بند 3 ماده 4، با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-