فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3627
تاريخ: 22/ 6/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 32363 مورخ 15/ 6/ 1371:
اساسنامه مركز سنجش از دور ايران مصوب جلسه 25/ 5/ 1371 هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/ 6/ 1371 شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. از طرف دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-