فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 31060/ت 15134ه	شماره انتشار : 14771 	
تاريخ ابلاغ: 16/ 08/ 1374	تاريخ روزنامه رسمي : 25/ 08/ 1374	

اصلاح آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن 

مصوب 30/ 07/ 1374

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/ 7/ 1374 بنا به پيشنهاد شماره 3361/ص/10/و مورخ 23/ 2/ 1374 وزارت جهادسازندگي تصويب نمود :

آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن ، موضوع تصويبنامه شماره 52/ت 574 هـ مورخ 24/ 1/ 1371 در موارد زير اصلاح ميشود :

1 ـ با الحاق بند ( 6 ) به ماده ( 9 ) ، وزير جهادسازندگي به اعضاي مجمع عمومي صندوق فوق ، اضافه ميشود .

2 ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 13 ) الحاق ميشود : 
« تبصره ـ جلسات مجمع عمومي با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و آراي آن با تصويب اكثريت اعضاي حاضرمعتبر است . »

اين تصويبنامه به موجب نامه شماره 1149 مورخ 10/ 8/ 1374 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-