فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1012
تاريخ: 14/ 8/ 1369
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 1369 و پيرونامه شماره 750 مورخ 4/ 7/ 1369:
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب هيئت وزيران در جلسه روز چهارشنبه 11/ 7/ 1369 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
اطلاق تبصره يك ماده 12 در مورد قبول سمت هاي غيرموظف معاون وزير كشاورزي مغاير با اصل 141 قانون اساسي شناخته شد. دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-