فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 53790/ت54317هـ	شماره انتشار : 21086	
تاريخ ابلاغ: 07/ 05 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 11 /05 /1396	

هيئت وزيران در جلسه 21 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 551 /10 /962 مورخ 24 /2 /1396 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند ( ب ) ماده ( 4 ) و ماده ( 7 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم را به شرح زير تصويب كرد :

اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم ( سهامي خاص )|
مصوب 21 /03 /1396

فصل اول - كليات

ماده 1 - نام شركت ، شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم ( سهامي خاص ) است كه داراي تابعيت ايراني بوده و صد درصد سهام آن ، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار " شركت " ناميده مي شود .

ماده 2 - نوع شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود .

ماده3 - هدف شركت مديريت ، بهره برداري و نظارت بر بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم ، در چارچوب سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات موضوعه است .

ماده 4 - شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام مي نمايد :

الف - اداره و بهره برداري از فرودگاه و بنادر و سازه هاي دريايي منطقه آزاد قشم .

ب - ارائه خدمات مورد نياز در فرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشم .

ج - مديريت و نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و توسعه بنادر و فرودگاه .

د - جذب سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با رعايت سياست هاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجراي آن .

هـ - هماهنگي هاي لازم با سازمان بنادر و دريانوردي ، سازمان هواپيمايي كشوري ، شركت فرودگاه هاي كشور و ساير نهادهاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت .

و - انجام هر گونه عمليات مجاز در راستاي اهداف شركت مطابق اساسنامه .

ماده 5 - مدت فعاليت شركت از تاريخ ثبت ، نامحدود است .

ماده 6 - مركز اصلي شركت در منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم است .

تبصره - شركت مي تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه ، با تصويب مجمع عمومي و تأييد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و رعايت قوانين و مقررات مربوط ، شعب يا نمايندگي هايي در داخل و خارج از كشور داير و آنها را منحل نمايد .

ماده 7 - سرمايه شركت مبلغ پانصد و پنجاه و يك ميليارد و هفتصد و هشتاد و چهار ميليون ( 000 /000 /784 /551 ) ريال منقسم به تعداد نهصد و نوزده هزار و ششصد و چهل ( 919640 ) سهم عادي ششصد هزار ( 000 /600 ) ريالي با نام مي باشد ، كه تمام آن تأديه شده است .

تبصره - سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك ها ( اعم از دولتي و خصوصي ) و يا مؤسسات اعتباري تأمين شود .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 8 - اركان شركت به شرح زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيئت مديره 
ج - مدير عامل 
د ـ بازرس ( حسابرس )

ماده 9 - مجمع عمومي شركت از اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم تشكيل مي شود .

ماده 10 - مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي كند .

تبصره 1 - هيئت مديره و بازرس قانوني و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده را دعوت نمايند .

تبصره 2 - هرگاه مجمع عمومي توسط هيئت مديره دعوت شده باشند ، دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشند ، دستور جلسه را بازرس معين مي نمايد .

ماده 11 - مجمع عمومي عادي شركت حداقل سالي دو بار به دعوت هيئت مديره ، يك بار حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و يك بار در نيمه دوم سال براي بررسي و تنظيم بودجه پيشنهادي در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيئت مديره ، جهت درج در بودجه پيشنهادي ساليانه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تشكيل مي شود .

ماده 12 - دعوتنامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل ، روز ، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد ، توسط رئيس هيئت مديره ، براي صاحبان سهام ارسال مي گردد .

ماده 13 - مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه صاحبان سهام تعيين مي شود ، برگزار مي گردد .

ماده 14 - مجامع عمومي عادي و فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي كنند . تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .

تبصره 1 - مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت در صورتجلسه اي كه به امضاي هيئت رييسه مي رسد ثبت و در مركز اصلي شركت نگهداري مي شود .

تبصره 2 - يك نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ، جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذكور ارسال مي شود .

ماده 15 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

الف - تعيين خط مشي كلي شركت .

ب - استماع و بررسي صورت هاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه هيئت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي .

ج - بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت .

د - پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي در چارچوب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909 /ت 48217 ك مورخ 31 /1 /1392 و آيين نامه اداري و استخدامي شركت و ارائه آنها به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جهت طي فرايند قانوني تصويب .

هـ - بررسي و پيشنهاد بودجه ساليانه شركت جهت درج در بودجه ساليانه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي .

و - بررسي و تصويب دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مورد نياز شركت ، با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و پيشنهاد آيين نامه هاي مورد نياز به منظور طي فرايند قانوني تصويب .

ز - تعيين حقوق ، حق الزحمه و پاداش هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) .

ح - تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج كليه آگهي هاي شركت .

ط - اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيئت مديره .

ي - انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني .

ك - بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي .

ل - ارايه گزارش عملكرد مالي و عملياتي ( هزينه اي و سرمايه گذاري و صورت هاي مالي مصوب ) شركت به طور ساليانه و شش ماهه و اطلاعات درخواستي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي .

ماده 16 - مجمع عمومي فوق العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيئت وزيران براي تصويب اقدام مي نمايد : 
الف ـ تغييرات در مواد اساسنامه شركت . 
ب ـ افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
ج ـ انحلال شركت .

ماده 17 - شركت به وسيله هيئت مديره اي متشكل از سه يا پنج نفر ( با قيد دو سوم موظف ) كه از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ، اداره مي شود و تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 - در صورت استعفا ، فوت يا عزل هر يك از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر ، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيئت مديره يا بازرس قانوني ، جهت تكميل اعضا تشكيل مي شود .

تبصره 2 - انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيئت مديره است و مسؤليت ساير اعضاي هيئت مديره تا انتخاب اعضاي جديد ، همچنان به قوت خود باقي است .

ماده 18 - اعضاي هيئت مديره در اولين نشست يك نفر از بين خود به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس ، براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيئت مديره نباشد ، انتخاب مي كنند .

ماده 19 - هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار ، بنا به دعوت رييس هيئت مديره در محل شركت ، تشكيل جلسه مي دهد .

ماده 20 - براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي حاوي خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي رسد .

تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، در صورتجلسه قيد مي شود .

ماده 21 - اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير است :

الف - اداره امور شركت به جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است .

ب - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي ، دادگاه ها و مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل .

ج - تقديم گزارش هاي عملكرد ساليانه و ميان دوره اي به مجمع عمومي .

د - تهيه آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي در چارچوب آئين نامه مالي ، معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909 /ت 48217 ك مورخ 31 /1 /1392 و آئين نامه اداري و استخدامي شركت و ارائه آنها به مجمع عمومي به منظور تصويب در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي .

هـ - تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي .

و - تدوين آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مورد نياز شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

ز - پيشنهاد نحوه سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي .

ح - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت ، نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب هاي ياد شده .

ط - تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

ي - اقامه و دفاع از هر گونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي ، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن ، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث ، ورود در دعوي به عنوان ثالث ، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطاي مهلت براي محكوم به در دادگاه ها و ادارات و دواير ثبت اسناد .

ماده 22 - هيئت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مديرعامل انتخاب مي كند . مديرعامل مجري مصوبات هيئت مديره است و هيئت مديره مي تواند برخي از اختيارات ياد شده در ماده ( 21 ) اين اساسنامه را به وي واگذار كند .

ماده 23 - كليه چك ها ، سفته ها ، بروات ، قرارداد ها و هر نوع سند تعهد آور ديگر با امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر است .

ماده 24 - مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس ( حسابرس ) را از بين سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي - مصوب 1372 - انتخاب مي كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

تبصره 1 - مجمع عمومي عادي مي تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آنها عزل كند .

تبصره 2 - تعيين ميزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .

ماده 25 - بازرس يا بازرسان قانوني مي توانند در هر زمان هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و رسيدگي كنند . اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود .

ماده26 - گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است .

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 27 - هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال است ، طبق ماده ( 232 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي در باره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم نمايد . اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي ، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود .

ماده 28 - هيئت مديره بايد طبق ماده ( 137 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، حداقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد .

ماده 29 - صاحبان سهام مي توانند ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه ، در مركز اصلي شركت ، به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه ، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كنند .

ماده 30 - سود خالص شركت در هر سال مالي ، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر هزينه ها ، استهلاكات و ذخيره ها است .

ماده 31 - مجمع عمومي مي تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته هاي شركت منظور نمايد .

ماده 32 - انتقال سهام شركت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1912 /102 /96 مورخ 28 /4 /1396 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-