فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 36922/ 30/ 88
تاريخ: 8/ 10/ 1388
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه هاي شماره 187806/ 38680 مورخ 23/ 9/ 1388 و شماره 51230/ 38680 مورخ 9/ 4/ 1387 و پيرو نامه شماره 28385/ 30/ 87 مورخ 3/ 6/ 1387؛
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
كه با اصلاح بند (8) ماده (6) در جلسه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت هيئت وزيران به تصويب رسيده است، در جلسه مورخ 8/ 10/ 1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-