فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:87/30/29349
تاريخ:87/9/3
بسمه تعالي
حضرت آيت الله يزدي «دامت بركاته»
عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان
با سلام،احتراماً
بازگشت به نامه شماره 231/11340مورخ 1387/08/06 آن جناب ،مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص قسمت اول اصل شصت و نهم قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 1387/8/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم شورا بشرح زير اعلام مي گردد:
« اطلاق علني بودن مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و انتشار گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم،مذكور در اصل شصت و نهم قانون اساسي،نسبت به مواردي كه مشتمل بر توهين و هتك حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد،خلاف موازين شرع است.بنابراين اطلاق اصل شصت و نهم در اين موارد مقيّد مي شود.»
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-