فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/3644

تاريخ: 1396/9/29

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 113772/‏54886 مورخ 14/‏09/‏1396؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 29/‏09/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمد رضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-