فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2868/ 21/ 80
تاريخ: 2/ 10/ 1380
رئيس محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/77/ 406 مورخ 30/ 1/ 1380؛
موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/ 34/ 3/ 1 مورخ 9/ 2/ 1366 وزارت كشور از طرف اتحاديه صنف فخّار يزد در جلسه مورخ 29/ 9/ 1380 فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مى‏گردد:
«چون تأييد نماينده ولى امر منوط به اين است كه عوارض ده درصد مذكور اثر تورّمى نداشته باشد، بنابراين اگر به نظر كارشناسان أخذ عوارض ده درصد اثر تورّمى داشته باشد، أخذ آن خلاف شرع است.»
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-