فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره» (اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان)
بررسي : با اصلاح انجام شده اشكال شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-