فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 702/ 30/ 81
تاريخ: 22/ 3/ 81
رئيس محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
عطف به نامه شماره ه/80/ 475 مورخ 17/ 1/ 1381؛
موضوع بخشنامه 35161/ 34/ 1 مورخ 7/ 11/ 1380 رئيس سازمان اسناد و املاك كشور در جلسه مورخ 21/ 3/ 1381 فقهاى محترم شوراى نگهبان مطرح شد، كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
دبير شوراى نگهبان احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-