فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 0558/ 21/ 75
تاريخ: 23 /3 /1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 23554/ 15135 مورخ 20 /3 /1375:
اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
كه در جلسه مورخ 13/ 3/ 1375 به تصويب هيأت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 23 /3 /1375 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-