فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7603
تاريخ: 1365/12/6
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه‌اي‌ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 1/6000 مورخ 1365/11/1 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر شرعي اكثريت فقهاء بشرح زير اعلام ميشود:
"آنچه از عبارت سوگندنامه استفاده ميشود اينستكه رئيس جمهور بايد در تمام اقدامات و وظايف و مسئوليتهائي كه عهده دارد است حفظ و حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي كشور و ساير اموري را كه در سوگندنامه بيان شده است را مراعات نمايد. ولي چنانچه در موردي احراز نمايد كه امضاء او موجب عواقب سوء و بروز خطراتي براي مرزها و ساير مصالح عاليه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ميشود شرعا بايد از امضاء خودداري نمايد و خودداري او از امضاء حِنث قسم نميباشد".%

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-