فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 7/ 8/ 1373
شماره 26382
شوراي محترم نگهبان
	در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه "سازمان جهاد استان" كه در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 هيات وزيران تصويب شده است براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

وزارت جهاد سازندگي- سازمان امور اداري و استخدامي كشور
	هيات وزيران در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 5719/د مورخ 12/ 10/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي- مصوب 1367- اساسنامه سازمان جهاد استان را به شرح زير تصويب نمود:
	ماده1- سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده  و در چهارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي ربط است.
	تبصره- به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود حسب مورد و ضرورت و به تشخيص وزير جهاد سازندگي، سازمان مي تواند در خارج از محدوده استان با رعايت ماده (9) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و قوانين و مقررات مربوط، داراي استقلال مالي و اداري است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-