فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 65246
تاريخ: 22/ 6/ 1369

شوراي محترم نگهبان

عطف به نامه شماره 0565 مورخ 11/ 6/ 1369 راجع به تفسير اصل 85 قانون اساسي به پيوست 8 فقره اساسنامه شركت­ها و سازمان­هاي مشروحه زير كه پس از اصلاحيه قانون اساسي به تصويب دولت رسيده است در اجراي اصل «85» قانون اساسي ايفاد مي­گردد. 
								     حسن حبيبي
                                                       معاون اول رئيس جمهور
 
ماده 22 ـ مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره نمي­توانند در مدت تصدي خود به نحوي از امحاء در ساير شركت­ها و مؤسسات بازرگاني داراي سمتي باشند. تدريس در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين قبول سمت­هاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي با شركت­ها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه­گذاري كرده يا سهيم باشد به منظور انجام وظايف محوله مجاز است.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-