فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3847/ 21/ 77
تاريخ: 04/ 09/ 1377

معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 20/ 55240/ 19204 مورخ 25 / 8 / 1377؛
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي تصويب­نامه شماره 27117/ت 323هـ مورخ 22/ 8/ 1373 مصوب جلسه مورخ 13/ 8/ 1377 هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 9/ 1377 شوراي نگهبان مطرح شد مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-