فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 22717/ت29543ه	شماره انتشار : 17311 	
تاريخ ابلاغ: 12/ 05/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 14/ 05/ 1383	

اصلاح ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي رو زنامه رسمي كشور ايران ـ مصوب 1352 -

هيئت و زيران در جلسه مورخ 20/ 2/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 6797/9 مورخ 13/ 7/ 1382 قوه قضاييه و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود :

ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي رو زنامه رسمي كشور ايران ـ مصوب 1352 ـ به شرح زير اصلاح مي شود : 
ماده 5 ـ سرمايه شركت سي و دو ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون و هشتصد هزار 32/591/800/000) ريال و منقسم به سيصد و بيست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم يكصد هزار ريالي با نام و غيرقابل انتقال است كه كلا متعلق به دو لت است و از محل داراييهاي سازمان رو زنامه رسمي كشور پس از و ضع ديون آن تأ مين مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8034/ 30/ 83 مورخ 29/ 4/ 1383 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .

معاو ن او ل رئيس جمهور - محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-