فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 65246
تاريخ: 22/ 6/ 1369

شوراي محترم نگهبان

عطف به نامه شماره 0565 مورخ 11/ 6/ 1369 راجع به تفسير اصل 85 قانون اساسي به پيوست 8 فقره اساسنامه شركت­ها و سازمان­هاي مشروحه زير كه پس از اصلاحيه قانون اساسي به تصويب دولت رسيده است در اجراي اصل «85» قانون اساسي ايفاد مي­گردد. 
								     حسن حبيبي
                                                    معاون اول رئيس جمهور
 
ماده 12 ـ هيأت مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و چهار نفر افراد ذي صلاح ديگر خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع مي باشد. تا انتخاب هيأت مديره جديد هيأت مديره قبلي به مسئوليت خود ادامه خواهد داد.
تبصره 1 ـ معاون وزير كشاورزي عضو غيرموظف و رئيس هيأت مديره مي باشد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-