فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 24 مهر 1368
كلاسه پرونده: 95 /66
شماره دادنامه: 68 /47
موضوع رأي: لغو دستورالعمل مورخ 22 /1/ 62 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مربوط به افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي. 
شاكي: آقاي شمس‌الدين عالمي. 

مقدمه:
نظر باصول چهار، و يكصد و هفتاد و يكصدوهفتادوسه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و نظر بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب بهمن ماه 1360 بمنظور رسيدگي بموضوع شكايت كه شاكي اعلام نموده، اولاً فقط بند يك ماده 3 ابطال گرديده، ثانياً مصوبه فوق‌الاشعار هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است. ثالثاً شوراي عالي شهرسازي و معماري، صلاحيت تعيين ضابطه در مورد شكايت را نداشته است. ديوان نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي را، در مورد شكايت خواسته، كه به شرح نامه شماره 951 مورخ 19 /6/ 68 ماده 4 ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب 22 /1/ 62 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، مغاير موازين شرعي، تشخيص، بنابه مراتب در جلسه روز دوشنبه مورخ 24 /7/ 68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و با توجه به اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، و مذاكرات و اعلام كفايت آن، به شرح زير به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي:
نظربه اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، در مرقومه شماره 951 مورخ 19 /6 /68 ماده چهار ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب جلسه 22 /1 /1362 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خلاف موازين شرع، تشخيص داده‌اند، مستنداً بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، حكم به ابطال ماده 4 ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب جلسه 22 /1/ 1362 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، صادر و اعلام مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسوي تبريزي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-