فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ابوالقاسم عشوندي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده (40) آيين‌نامه اجرايي ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/ 10/ 1355.
بررسي: قطع نظر از موضوع پرونده، ماده (40) آيين‌نامه اجرائي مذكور خلاف شرع دانسته شد و وجه شرعي براي مسئول دانستن شخص ثالث در پرداخت وجه يا تسليم مال حتي در فرض عدم اعلام بصورت عمدي نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-