فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي علي تقي‌ملا به وكالت از آقاي اسداله توانايي رنجبر و ... مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4610/ش/ق مورخ 16/ 7/ 86 شوراي اسلامي شهر قم.
بررسي: گرفتن 60% هر متر مربع به عنوان بهاي خدمات اجحاف و ظلم بوده و خلاف شرع دانسته شد. (4 رأي از 5 رأي)
همچنين اگر منظور از ضريب شصت،‌گرفتن (P60) يعني شصت برابر قيمت منطقه‌اي هر متر مربع باشد نيز اجحاف و ظلم مي‌باشد.
در مقابل نظر يكي از اعضاء اين بود كه وظيفه شوراي محترم نگهبان تعيين موضوع و اينكه چه مقدار اجحاف و ظلم است يا نيست نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-