فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        	

 

رأي شماره ۱۳۳۸هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱- ابطال مواد ۷،۵،۲، تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات كشور ۲- ابطال ماده ۲۳ آئين نامه اجراي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي

هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

تاريخ دادنامه: سه شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸              

كلاسه پرونده: ۹۸۰۲۱۰۷            

مرجع رسيدگي: هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

موضوع شكايت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۷،۵،۲، تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات كشور ۲- ابطال ماده ۲۳ آئين نامه اجراي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي

گردش كار:

* شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت علوم تحقيقات و فناوري- هيأت وزيران به خواسته ابطال مواد ۷،۵،۲، تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات كشور ابطال ماده ۲۳ آئين نامه اجراي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد:

۱- ماده ۷،۵،۲، تبصره ماده ۸ و ماده ۱۲ از قانون

۲- ماده ۲۳ آئين نامه اجرايي: در صورتي كه تخلف متخلف واجد عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين كيفري باشد هيأت ها مكلفند پرونده را به مرجع ذي صلاح ارسال و دستور توقف رسيدگي را تا صدور رأي از مرجع مذكور صادر نمايند.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :

با توجه به ايرادات وارد بر ماده ۱۳ قانون، ابطال ماده ۲۳ آئين نامه اجرايي نيز به دليل بي توجهي اعضاي هيأت بدوي انتظامي به آن و در نتيجه نا كارآمدي آن مورد تقاضا مي باشد. به عبارت ديگر اعضاي هيأت بدوي انتظامي دانشگاه ها بهتر است همان رسيدگي انتظامي خود را انجام دهند و رسيدگي به شكايت كيفري را به مرجع ذيصلاح بسپارند.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت :

۱- ابطال قانون از صلاحيت ديوان خارج است.

۲- مفاد ماده ۲۳ آئين نامه به تنها مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد حكم كاملاً در راستاي ماده ۱۳ قانون مقررات انتظامي است.

* چنانچه ادعاي مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود

در خصوص ماده ۷ و تبصره ماده ۸ قانون..... ادعاي مغايرت با موازين شرعي نموده است كه شوراي نگهبان چنين اعلام نظركرده است: «صرف نظر از اينكه ديوان محترم عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به قوانين را ندارند و مصوبه مورد شكايت قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است، مفاد مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد.»

* رأي هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي :

در خصوص درخواست ابطال ماده ۲۳ آيين نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور نظر به اينكه در اين ماده، مفاد ماده ۱۳ قانون مذكور عيناً نقل شده است و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده نيز نمي باشد. بر اين اساس مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان، ظرف بيست روز قابل اعتراض مي باشد. /ت

ذبيح اله واحدي

رئيس هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

ديوان عدالت اداري

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-