فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4164
تاريخ: 17/ 10/ 1360

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
در مواردي كه بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي قانوني به وسيله كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي وضع و به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود مقتضي است كه در مصوبه كميسيون كه براي اجراء ابلاغ مي‌شود، موضوع تفويض اختيار و آزمايشي بودن و مدت آزمايش قيد شود تا با درج در روزنامه رسمي همگان از آن اطلاع حاصل نمايند.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-