فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2886
تاريخ: 59/9/16
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم نگهبان‌
چون مسئولين امور اجرائي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي استفسار كرده‌اند كه اخيراً افرادي بعنوان مشاور و يا نماينده رياست محترم جمهور بسازمانهاي دولتي مراجعه و پس از رهنمودها دستوراتي نيز ميدهند كه مامورين دولتي نسبت باجراي آنها با توجه بقوانين موضوعه مملكتي دچار ترديد شده و غالباً از نخست وزيري كسب تكليف مينمايند. با توجه به نظريه مشاورين حقوقي مبني بر اينكه مداخله اينگونه افراد در امور اجرائي كه هيچگونه مسئوليت قانوني ندارند مغاير قانون اساسي است، لذا جهت روشن شدن مسئله كه مبتلا به عموم كاركنان دولت ميباشد. متمني است در اينمورد نظريه شوراي محترم را اعلام فرمائيد تا مسئوليت مامورين دولتي در قبال اينگونه دستورات مشخص باشد.
نخست وزير
محمدعلي رجائي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-