فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 460
تاريخ: 1359/9/26
جناب آقاي محمدعلي رجائي‌
نخست وزير جمهوري اسلامي
عطف به نامه شماره 2886 مورخۀ 1359/9/16:
در مورد كسب تكليف نسبت به مراجعه افرادي بعنوان نماينده و مشاور رياست جمهوري به سازمانهاي دولتي و مداخله در امور اجرايي و صدور دستور به مأمورين، اشعار مي‌دارد: موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت قاطع اعضاء شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
«چون مشاورين و نمايندگان رئيس جمهور مقام مسئول نيستند، طبق قانون اساسي حق مداخله در امور اجرايي و صدور دستور به مأمورين دولتي را ندارند.»
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-