فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 51026/ت 17869ك	شماره انتشار : 15200 	
تاريخ ابلاغ: 09 /02 /1376	تاريخ روزنامه رسمي : 20 /02/ 1376	

اصلاح اساسنامه سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم ، چابهار و كيش
مصوب 13/ 12 /1375

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 13 /12 /1375 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ ت 30هـ مورخ 13 /2 /1373 ) و به استناد بند « ب » ماده ( 4 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند : 
- متن زير به عنوان بند « س » به ماده ( 8 ) اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم ، چابهار و كيش ، موضوع تصويبنامه هاي شماره 20119/ت 55 ك مورخ 26 /4 /1373 ، 20120/ت 54 ك مورخ 26 /4 /1373 و 20121/ت 56 ك مورخ 26 /4 /1373 اضافه مي شود : 
« س ـ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان . »

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 157/21/76 مورخ 19 /1 /1376 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 
اين تصويبنامه در تاريخ 31 /1 /1376 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-