فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1397/11/23

شماره: 9701907

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقايان مهدي باقري و علي طاهريان به موجب دادخواستي اعلام كرده‌اند كه: مواد (۱-۱۱)، (۲-۱۱)، (۴-۱۱)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۱-۲۲)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶)، (۸۳) و (۸۴) بخشنامه تنقيح و تلخيص معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درخصوص تاريخ بيماري و تشخيص ازكارافتادگي (به شرح تصوير پيوست) با حديث نبوي «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و قاعده فقهي «احترام مال و عمل مسلم» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-