فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 103928	شماره انتشار : 10756 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/09	تاريخ روزنامه رسمي :1360/11/07	

‌قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از‌مسئوليتهاي خطير نمايندگي
مصوب 1360/02/09

‌ماده 1 - هر گاه نماينده‌اي در دوره نمايندگي خود به درجه رفيعه شهادت برسد و يا در راه انجام وظيفه فوت نمايد، مقرري ماهانه‌اي كه حداكثر برابر‌حقوق ثابت نمايندگي اوست به عنوان حقوق مستمري به عائله تحت تكفل قانوني وي پرداخت مي‌شود.

‌ماده 2 - در صورتي كه نماينده در يكي از موارد مندرج در ماده (1) معلول شود، به نحوي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نباشد، حداكثر دو سوم‌مقرري ثابت ماهانه او به عنوان حقوق وظيفه به وي پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه فوت نماينده ناشي از معلوليت او بشود نصف مقرري ماهانه به عنوان حقوق وظيفه به عائله تحت تكفل قانوني او‌پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 2 - در صورتي كه افراد مشمول اين ماده و تبصره 1 آن هيچگونه ممر درآمد ديگري نداشته باشند به تشخيص كميسيون ماده 5 اين قانون‌مي‌توانند تا حداكثر همان حقوق ثابت نمايندگي را دريافت دارند.

‌ماده 3 - عائله تحت تكفل از لحاظ اين قانون عبارتند از:

‌الف - زوجه دائمي نماينده تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ب - فرزندان و نوادگان ذكور (‌به شرط آنكه پدرشان فوت شده و تحت تكفل قانوني نماينده باشند) تا سن هيجده سالگي تمام. مگر اين كه به‌موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند. در اين صورت حقوق وظيفه آنان تا پايان بيست و‌پنج‌سالگي پرداخت مي‌شود.

پ - فرزندان و نوادگان اناث (‌به شرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانوني نماينده باشند) تا سن هيجده‌سالگي تمام و به شرط آنكه‌همسر اختيار نكرده باشند.
‌افراد اين طبقه اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نيز اختيار نكرده‌باشند حقوق وظيفه آنان تا پايان بيست و پنج‌سالگي پرداخت مي‌شود.

ت - فرزندان و نوادگان (‌به شرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانوني باشند) عليل و ناقص‌العضو كه قادر به انجام كار نباشند.

ث - پدر و مادر به شرط آنكه تحت تكفل قانوني باشند.

‌ماده 4 - حقوق وظيفه به تساوي بين عائله تحت تكفل قانوني تقسيم مي‌شود. در صورتي كه سهم هر يك از آنان قطع شود سهم مزبور بنا به‌تشخيص كميسيون مندرج در ماده (5) در صورت نياز به سهام بقيه عائله تحت تكفل افزوده مي‌شود.

‌ماده 5 - تعيين موارد فوت، تعيين حقوق وظيفه و مستمري و همچنين تعيين عائله تحت تكفل قانوني نماينده و سهام آنها به عهده كميسيون پنج‌نفري متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه، كميسيونهاي قضايي، بهداري، ديوان محاسبات و امور اداري و استخدامي مجلس مي‌باشد.

‌ماده 6 - برقراري حقوق وظيفه مستمري موكول به احراز نياز مادي نماينده يا عائله تحت تكفل او مي‌باشد. تشخيص اين موضوع در صلاحيت‌كميسيون موضوع ماده فوق است.

‌ماده 7 - هر گاه نماينده‌اي كارمند دولت، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و به طور كلي هر مؤسسه‌اي باشد كه به موجب مقررات‌مربوط مي‌تواند از حقوق مستمري و وظيفه استفاده نمايد، مستمري‌بگيران او به انتخاب خود مي‌توانند فقط از يكي از دو حقوق (‌دولتي يا مجلس)‌استفاده نمايند. در صورت اختلاف نظر مستمري‌بگيران تشخيص و تصميم به عهده كميسيون ماده (5) اين قانون خواهد بود.

‌ماده 8 - كليه نمايندگاني كه از آغاز رسميت مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ تصويب اين قانون به عللي شهيد يا فوت و يا معلول شده‌اند نيز‌مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

‌ماده 9 - اعتبار لازم جهت اجراي مفاد اين قانون براي سال جاري از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري اعتبارات سال 1360 مجلس شوراي‌اسلامي و جرائم غيبت و تأخير نمايندگان خواهد بود و براي سالهاي بعد در بودجه مجلس سال مربوط منظور خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه دوم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت به‌تصويب كميسيون مشترك محاسبات و بودجه مجلس و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است‌و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-