فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4380
تاريخ: 22/ 12/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر حسن حبيبي
معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 63411 مورخ 22/ 12/ 1371:
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب جلسه 12/ 12/ 1371 هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/ 12/ 1371 شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
1- بند 7 ماده 8 از اين جهت كه رئيس سازمان برنامه و بودجه را الزاماً معاون رئيس جمهوردانسته است مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
2- اطلاق بند 8 ماده 11 خلاف اصل 139 مي باشد و مي توان با جمله "با رعايت اصل 139 قانون اساسي" رفع اشكال نمود.
3- ضمناً حرف "و" بعد از كلمه بازرس در بند 2 ماده 11 و حرف "به" بعد از كلمه توكيل در بند 7 ماده 16 زئد است و بايد حذف شود.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-