فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 88958	شماره انتشار : 10727	
تاريخ ابلاغ: 17/ 09/ 1360	تاريخ روزنامه رسمي : 02/ 10/ 1360	

قانون راجع به بخشودگي خسارت تأديه قبوض اقساطي زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي
مصوب 01/ 09/ 1360

ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار هستند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و يا خواهد گرفت چنانچه از تاريخ 16/ 12/ 56 ( پايان مهلت قانوني قبلي ) بدهي هاي خود را تا پايان سال 1364 بتدريج و يا دفعتاً واحده به بانك تأديه نمايند از پرداخت هر نوع خسارت تأخير تأديه معاف خواهند بود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه اول آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-