فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14336

تاريخ: 1398/9/4


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 64284/‏388 مورخ 14/‏08/‏1398 و پيرو نامه شمارة 14226/‏102/‏98 مورخ 27/‏08/‏1398؛

لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/‏08/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1- اطلاق تبصره ذيل بند (د) ماده 17، در خصوص حمايت از افراد و بهطور خاص عدم افشاي نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأييد مرجع ذيصلاح حتي در مواردي كه اشخاص بدون سوءنيت اقدام به ارائه اطلاعات كردهاند، مغاير شرع تشخيص داده شد.

2- ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده 28، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-