فايل ضميمه :
        اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران كه در جلسه 7 /3 /1391 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي: اصلاحي كه در رابطه با اساسنامه سازمان بيمه سلامت به خاطر دو ايراد شوراي محترم نگهبان بعمل آمده بود بررسي شد كه با توجه به حذف به وجود آمده در ماده 2 رفع ايراد شده است و با توجه به اصلاح بوجود آمده در بند «د» ماده 16 ايراد سابق شوراي محترم نگهبان رفع نشده است و ابهام كماكان باقي است اگر چه بعضي از اعضاء نظرشان اين است كه ابهامي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-