فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12713/ت 30013ه	شماره انتشار : 17274 	
تاريخ ابلاغ: 30 /03/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 01/ 04/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق ( مشانير )
مصوب 10/ 12/ 1382

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1382 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقــي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق ( مشانير ) ، موضوع تصويب نامه شماره 24218/ت28428هـ مورخ 5/5/ 1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

1ـ در بند ( 3 ) ماده ( 13 ) بعد از عبارت « سود ويژه شركت » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

2ـ در بندهاي ( 7 ) و ( 8 ) ماده ( 13 ) واژه « تصويب » به واژه « پيشنهاد » اصلاح گرديده و عبارت « به هيئت وزيران براي تصويب » به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي گردد .

3ـ در بند ( 4 ) ماده ( 20 ) عبارت « براي تصويب » حذف مي گردد .

4ـ در ماده ( 24 ) عبارت « كليه چكها » حذف و بعد از عبارت « ( يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد » عبارت « كليــه چكها علاوه بر امضاي افــراد يادشده به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهد رسيد . » اضافه گردد .

5ـ متن زير جايگزين تبصره ( 2 ) ماده ( 26 ) مي گردد : 
تبصره 2ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفـه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ انتخاب كــرده باشد ، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7560/ 30/ 83 مورخ 16 /3/ 1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-