فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        سرپرست محترم بنياد مستضعفان 
عطف به نامه شماره 1888/ 100 مورخ : 23 /4 /1362 ، نظر شوراي نگهبان چنانكه از نامه شماره : 1183 اين شورا در پاسخ سؤال سرپرست بنياد مستضعفان استان مازندران ... استفاده مي شود، اينست كه ماده 10 شامل اراضي شهري كه بر اساس فرمان مقام ولايت فقيه تحت تصدي بنياد مستضعفان قرار گرفته نظر به اينكه ملك بنياد نيست .. تأييد شوراي نگهبان هم از ماده 10 بر اساس استظهار خروج اينگونه اراضي از موضوع ماده مذكور است. لذا اراضي كه در اختيار بنياد است اعم از اينكه صاحبان آنها غايب باشند يا اينكه سلب مالكيت درمالكان آنها شده باشد مشمول اين ماده نمي باشند.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
سرپرست محترم بنياد مستضعفان استان مازندران
عطف به نامه شماره 2202/ 155 /3 مورخ 24 /2/ 1363 ، ماده 40 قانون اراضي شهري از زمينهايي كه ملك بنياد يا سازمانهاي ديگر نيست و بنياد به عنوان حسبه سرپرسيت و تصدي انرا از سوي مقام ولايت فقيه عده دار است منصرف است و تأييد شوراي نگهبان از ماده مذكور بر اساس اين استظهار است و واگذاري زمينهاي مورد سؤال از سوي بنياد به وزارت مسكن و شهرسازي بطور مجاني يا كمتر از بهاي عادلانه شرعي-نيست.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-