فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 8084
تاريخ: 12 /1/ 1366


معاونت محترم قضائي و امور اجتماعي دادگستري 
عطف به نامه شماره 612/ 7 مورخ 3/ 2 /1366 به پيوست تصوير ..........مورخه 1/3/1364 شوراي نگهبان در خصوص ماده دوم ثبت و اسناد املاك مصوب 18/ 10 /1351 به شوراي عالي قضائي ابلاغ شده است ارسال مي‌گردد.
اداره كل دبيرخانه              
سيد علي علوي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-